Yên Chính Phong tp trung vào ngh thut kh^ong gian thng mi vi b dày kinh nghim thc tin 12 nam
Space design consultation calls:0084-963653386
Online message

Space design consultation calls:
13798420829

RichScan

RichScan
We WeChat attention

D trang sc ca hàng quy hoch thit k
Edit: YanZhengFeng design release date:2016-09-19 17:39 Click:
Trng bày hàng nên xem xét s tin li ca khách hàng mua, trng bày hp lý các hàng hóa càng nhiu càng tt và nhanh chóng dc bán ra, d ngan chn tình trng tr quá và ht hàng. Di vi mt ca hàng, các ca hàng du tiên phi là mt phân vùng hp lý, và sau dó mt kt hp khác nhau ca các k hàng, và cui cùng theo màu sc và phong cách d làm cho mt trn du hp lý.
 
Mt. phân tích ca hàng
 
Theo thói quen mua sm ca khách hàng và nhng thói quen th giác, chúng tôi chia thành các ca hàng khi vùng mt, th hai khi vùng mt, không phi khi ba phn ca vùng mt.
 
Khi vùng mt: dy mnh các phong cách ca phong cách ph bin và phong cách bt mt
 
Times khi vùng mt: phong cách bán chy nht
 
vùng mt không: Hàng hóa màu sc bt mt, khu vc nhà kho
 
Hai. Khác còn li v trí ca khách hàng
 
Sofa (gh), bàn trà, máy ung ru, album hình nh tuyên truyn, vv ..