Yên Chính Phong tp trung vào ngh thut kh^ong gian thng mi vi b dày kinh nghim thc tin 12 nam
Space design consultation calls:0084-963653386
Online message

Space design consultation calls:
13798420829

RichScan

RichScan
We WeChat attention

铂蒂雅 patier会所
 


客户 : 铂蒂雅 (patier会所)
行业 : 珠宝
 

高级珠宝创作,审美和欧洲工艺的精湛技巧极端的历史,gorgeous've倾注了很多方案在自然光的世界,研究智能幻想
高级珠宝,装饰艺术风格的作品引领潮流,从异域文化在世界上派生有五千年文明中国辉煌的创造。
 
        铂迪亚(PATIER)能工巧匠皮埃尔十年使用寿命长的每个作品,得益于独特的审美情趣得到客户的认可和支持者。
        他继承了古老的工艺,在欧洲,最大程度的让法律的钻石镶嵌的审美观点,采用精密的铂金属是难住每个金刚石涂层实现稳定
蛇不而不影响钻石本身脱落。在基于工匠技艺的传统也在不断开发创新设计的新技术。
         
 
 
欲了解更多信息,请访问到http://www.yanzhengfeng.com/

 

D án vn d
Mt tin nhà câu lc b là rt khí quyn, hình nh chính ca diu tr ngh thut dèn LOGO hình kim cng, và nhìn tng th, phù hp vi các dc tính ca thng hiu, trng bày gii thiu thit k làm cho hàng hóa cái nhìn phong cách hn.


鄢白金会娱乐老师画作该店为会所式设计,有很多公共的开放空间用于休闲,同时也需要特定的精品展窗展示店里的商品,将产品放在单独
的玻璃空间内,让商品更像是一件艺术品供人观赏。